“De kracht van een boodschap zit in de herhaling” is een oud gezegde uit de marketingwereld. Vandaar opnieuw aandacht voor het zich momenteel voordoende fenomeen van oversterfte.

In totaal zijn in de laatste week van 2022 3.981 sterfgevallen gemeld; gewoonlijk verwacht men in deze tijd van het jaar tussen de 2.974 en 3.323 sterfgevallen. Dat is grofweg 600 -1000 meer overledenen dan men zou verwachten, dus 15% -30%! In de weken daarvoor lag het percentage op 10% -15%. Dit is een trend die zich eigenlijk alleen maar verergert.

Het wordt bewust naar de achtergrond gedrongen maar onverwachts begint het nieuwe jaar met een ogenschijnlijk onbelangrijk bericht dat de oversterfte het geboortecijfer ingehaald heeft: er sterven in Nederland meer mensen dan dat er geboren worden. Dat is een unieke gebeurtenis wat zich nog niet eerder in de statistieken heeft voorgedaan. Dan zou je verwachten dat alle alarmbellen opnieuw op rood gaan en de overheid die deze cijfers beheert onmiddellijk overgaat op grootschalig onderzoek. Immers al meer dan een jaar wordt er een structurele oversterfte geconstateerd en niemand heeft er zogenaamd een verklaring voor. In de tunnelvisie van het verkeerde denken blijft men persisteren in het geven van mogelijke oorzaken zoals uitgestelde zorg maar ook sommige absurde argumenten als toename van CO2 uitstoot die schadelijk voor de gezondheid is, het vlees eten en gedragsveranderingen.

Een overheid die willens en wetens weigert om onderzoek te doen naar een van de meest significante verschijnselen op het gebied van volksgezondheid, in dit geval een oplopend sterftecijfer, is crimineel. Er was weliswaar een gesubsidieerd onderzoek opgedragen aan CBS en RIVM, maar zij zijn het juist die zelf de oversterftecijfers aanleveren. Dat is als een stroper die de jachtopziener betaalt! Dit onderzoek was dan ook een farce. De reden van het weigeren van vrijgeven van cruciale data door het RIVM en CBS was om redenen van privacy. Tot op zekere hoogte is privacybescherming noodzakelijk, echter wanneer buitenproportionele situaties zich voordoen zoals een onbegrepen structurele toename van sterfte onder de bevolking is deze bescherming ondergeschikt aan een onderzoek. Trouwens ieder onderzoek kan men voldoende anonimiseren om zichtbare resultaten te verkrijgen.

Maar de overheid wil dit niet. Onze corrupte regering is bezig haar ideologie en de fouten en consequenties van haar beleid te verdoezelen en negeert een sterftecijfer dat meer en meer gaat lijken op een massamoord. Daarmee komt men op een terrein van omvang van een crimineel proces dat zich nooit eerder in de wereld heeft voorgedaan. Daarom zijn er geen woorden voor om dit te beschrijven.

De media, met uitzonderingen daargelaten, schrijven er niet over, schreeuwen niet om onderzoek maar volgen gedwee de overheid. Onderzoeksjournalistiek bestaat niet meer.

Het is toch merkwaardig als aan het einde van 2022 cijfers van de WHO bekend worden waar gesproken wordt over wereldwijd meer dan 610.000.000 ernstige meldingen van bijwerkingen ten gevolge van de zogenaamde coronapandemie waarbij 6,4 miljoen mensen zouden zijn overleden waarvan 3,5 miljoen als gevolg van de inentingen (!), er niemand in de journalistiek is die reageert. En dit zijn de cijfers van overheden die niet meegenomen hebben dat de diagnose van veel overleden mensen niet injectie-gerelateerd zouden zijn omdat men de gevolgen van de coronaspuiten niet erkent.

Het aantal doden ligt dus zeker veel hoger en gezien deze aantallen kan men spreken over een genocide. Vooral als we ons realiseren dat ca 67% van de wereldbevolking een of meer van de zeer controversiële injecties ontvangen heeft en de gevolgen van deze injectie nog jaren nadien kunnen optreden. Veel weten we niet maar met een vooropgezet plan kent dit zijn weerga niet in de geschiedenis. Er zijn terecht geen woorden voor!

Al eerder in dit blad hebben wij als gevolg van de giftige spike eiwitten geconstateerd dat een van de voorkeurslocaties het genitale systeem is. Zowel in de eierstokken als de testikels zijn deze spike eiwitten gevonden waardoor de vruchtbaarheid afneemt. Dat resulteert in een zogenaamde ondergeboorte. De ondergeboorte in Nederland is vorig jaar reeds opgemerkt, maar in andere landen als Zweden en Duitsland meer prominent zonder dat de overheden daar verklaringen voor hebben. Wij weten echter wel beter en blijven aandringen op onderzoek om de gevolgen van de coronaprikken te onderzoeken.

En dan komen we bij het bericht dat de oversterfte voor het eerst het geboortegetal overtreft. Een zogenaamd “Totenkreuz”. Dat is dan een verschijnsel dat droevig genoeg past in de eerdergenoemde ideologie want ondergeboorte en oversterfte zijn twee instrumenten om de wereldbevolking te reduceren. Beiden vormen een tweesnijdend zwaard en het mag bekend zijn dat het WEF en anderen deze reductie voorstaan.

De vraag is wanneer wordt men wakker? Hoeveel data zijn er nodig om in te zien dat er vreselijke dingen aan de hand zijn? Toch zijn er hoopgevende berichten. Een van de aspecten van de oversterfte is de toename van plotselinge dood. Plotselinge dood is altijd een zeer ingrijpend gebeuren voor de omgeving. We weten inmiddels uit de pers van veel sporters, maar ook andere bekendheden en zelfs kinderen dat zij plotseling stierven, vaak met onbekende oorzaak. Recent onderzoek toonde aan dat men toch verbanden gaat leggen.  Het aantal mensen dat inmiddels gelooft dat degenen, die plotseling sterven, waarschijnlijk als gevolg van de coronaprik, nadert de 50% waarvan 28% er vrijwel zeker van overtuigd is. Slechts 17% ontkent ten stelligste dat de plotselinge dood iets te maken heeft met de coronaspuit (Rasmussen Reports USA December 2022). Ook onder de Nederlandse bevolking worden steeds meer vragen gesteld die helaas niet in de media worden weergeven. In Nederland zijn tussen de 70 en 80% van de mensen ingeënt (een of meer prikken) en dat betekent dat de oversterfte in Nederland wel degelijk een correlatie met de inentingen moeten hebben.

Maar oversterfte wordt niet alleen bepaald door plotselinge dood. Plotselinge dood is er altijd geweest, echter in een veel mindere mate dan momenteel. Daarom slaan steeds meer patholoog-anatomen alarm omdat zij sterk afwijkende bevindingen constateren die nooit eerder gezien werden. Gerenommeerde patholoog-anatomen in Duitsland waarschuwden al eerder. Met name bloedklontering in cardiovasculair weefsel wordt microscopisch aangetoond en kan alleen veroorzaakt worden door spike eiwitten en nanopartikels. Er blijkt geen enkel protocol te bestaan hoe om te gaan met een overledene waarvan de coronaprik als verdenking van doodsoorzaak zou zijn. Daarnaast is al geconstateerd dat er een onverklaarbare toename van kanker is (zgn turbo kankers) en niet te vergeten de neurodegeneratieve afwijkingen. Dit zijn constateringen die zich laten vertalen in een oversterfte. Dan is het toch onvoorstelbaar wanneer de overheid een in de haast ontwikkeld zogenaamd vaccin de bevolking voorhoudt en na toediening uit onderzoek blijkt dat er een oorzakelijk verband zou kunnen zijn tussen toediening en oversterfte, dat zij niet onmiddellijk het geven van prikken stopt en naarstig onderzoek doet de correlatie tussen deze twee fenomenen?

De overheid wordt aangestuurd op een zekere ideologie en de uitvoerders en ambtenaren bevinden zich in een getunneld narratief waardoor, ten behoeve van deze ideologie, geen voor de hand liggend onderzoeken worden uitgevoerd. Negeren en oneigenlijke argumenten zijn de instrumenten hiervoor.

De vraag is hoelang collega medici blijven vastzitten in hun protocollaire denken en hun eed van Hippocrates lager achten dan de zekerheid van hun baantje of het meegaan met de heersende mening. Zij zullen als eerste moeten opstaan en moeten vaststellen dat onvoorspelbare doodsoorzaken nader onderzocht moeten worden om zo tot de conclusie te komen dat er een moordende activiteit heeft plaatsgevonden waaraan zij deelgenomen hebben en die in strijd is met hun eed. De meesten zullen echter naïef en te goeder trouw gehandeld hebben, maar al deze signalen moet hen wakker maken. Dat zagen we destijds immers ook met het varkensgriepvaccin en iedereen herinnert zich nog het Softenon proces. De varkensgriep of ook wel Mexicaanse griep genoemd leidde in 1976 tot massale vaccinaties in de USA waarbij echter bleek dat de vaccinaties niets deden en er ernstige bijwerkingen optraden. Het vaccinatieprogramma werd direct gestopt.

Zijn we dieper gezonken dan ooit in ons medisch denken? Is elke wetenschap verworden tot het volgen van een niet geverifieerd protocol?

Aanhoudende oversterfte is een zeer belangrijk signaal waarop onmiddellijk gereageerd dient te worden. Wanneer de huidige prikactiviteiten deze oversterfte veroorzaakt dan dienen de coronaprikken direct gestopt te worden!

Peter Pilon, arts en oprichter City Bibles