De proxyoorlog in Oekraïne veroorzaakt vele onnodige doden. Dat doet elke oorlog en elke partij zal zijn gruwelijkheden trachten te verbergen terwijl we uit de geschiedenis weten dat ten leste elke misdaad aan het licht komt. Massamoorden zijn berucht en ook in de huidige oorlog komen ze voor. Maar wat helaas de meeste mensen niet zien is dat er een andere massamoord plaats vindt voor onze ogen! Het systematisch elimineren van onze primaire levensbehoeften middels een energiecrisis, een voedselcrisis en een drinkwatercrisis gevoed door een klimaatcrisis en een monetaire crisis leidt vroeg of laat tot een flinke reductie van de wereldbevolking. Een moordmachine op korte termijn is echter al volop ingezet: het injecteren met gif van een groot deel van de wereldbevolking.
Wij allen hebben een scherp oog nodig om de werkelijkheid onder ogen te zien. Dat geldt evenzo voor de medische werkelijkheid. Maar zo gauw een ideologie met andere, aanvankelijk verborgen, doelstellingen dan de eed van Hippocrates ten tonele verschijnt kan deze zich slechts manifesteren door eerst een mist op te werpen. Zoals al eerder in dit blad beschreven is leidt iedere ideologie tot destructie. Daarom is de uitvoering van de doelstellingen van deze ideologie altijd gehuld in een mist en blijkt uiteindelijk gebaseerd te zijn op het “trias satanica”: macht, geld en seks.

De Corona mist trekt enigszins op, de werkelijkheid wordt langzaam zichtbaar

De medische werkelijkheid is de afgelopen tweeëneenhalf jaar gehuld geweest in een nevel van angst, leugens, onwetendheid en protocollen. En zoals we weten is slechts een weinig wind nodig om de mist te doen verdwijnen en de werkelijkheid zichtbaar te maken. En het lijkt erop dat de eerste zuchtjes wind ontstaan.

Aanvankelijk werden gerenommeerde wetenschappers en artsen de mond gesnoerd, ontslagen of zelfs geëlimineerd, maar langzaamaan treden steeds meer collega’s van hen in het daglicht en slaan openlijk alarm. De oorzaak zijn de onweerlegbare data van bijwerkingen en oversterfte als gevolg van de vermeende vaccinaties. Over deze injecties is al veel geschreven en het hoeft geen betoog dat de giftige spike eiwitten en de lipide nano partikels die in de injectievloeistoffen zitten uiterst schadelijk zijn voor de mens.
In de heersende mist van deze moordende ideologie wordt dit wereldwijd ontkent maar veel artsen en wetenschappers kunnen niet langer om de data heen, ondanks het feit dat de cijfers niet transparant zijn en worden vertekend. Wereldwijd wordt slechts 1 tot 10 procent van de bijwerkingen gemeld, zowel bij VAERS, de Amerikaanse ‘Vaccine Adverse Events Recording System’ als bij het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb. De cijfers moeten dus met minstens 10 of maximaal 100 vermenigvuldigd worden om tot het juiste aantal bijwerkingen te komen. De laatste cijfers in Europa van EudraVigilance van de EMA laten 46.999 doden en 4.731.833 vaccinatieschades zien als gevolg van de injecties! In de Verenigde Staten zijn deze cijfers net zo alarmerend: 34.095 doden en 1.470.708 vaccinatieschades (CDC Sept 2022). Dit zijn afschuwelijke cijfers als gevolg van de injecties.
Wat Nederland betreft zijn de cijfers ook alarmerend echter door ons gebrekkige en verouderde registratiesysteem uiterst onbetrouwbaar. Vooral de vaccinatieschade is veel hoger dan het Lareb aangeeft, maar de slachtoffers worden niet gehoord door Lareb, RIVM of door de huisartsen. De overheid (RIVM) geeft immers op basis van privacy regels geen data vrij waardoor geen reëel inzicht in de oversterfte gerelateerd aan de herhaalprikken kan worden gegeven. En ook een lid van de gezondheidsraad meent dat “geklets over vaccinatieschade ongegrond is”.
Toch steekt er een briesje op. Op 23 september 2022 is op de site van Stichtingvaccinvrij.nl een verklaring opgenomen die getekend is door meer dan 16.000 artsen: een verklaring van een internationale medische crisis als gevolg van de ziekten en sterfgevallen die samenhangen met de ‘COVID-19 vaccins’: kritiek uit medisch wetenschappelijke hoek op COVID injectie neemt toe – daarmee is de ‘veilig & effectief’ bubbel gebarsten.
Recent is in het Verenigd Koninkrijk een petitie van 250 vooraanstaande artsen en wetenschappers aan de regering aangeboden waarbij aangedrongen wordt op onmiddellijke staking van de “vaccinaties”.

Toenemende oversterfte

De oversterfte in Europa ligt nu (16 september 2022) boven de 16%, de hoogste waarde tot nu toe in 2022. In juli lag het sterftecijfer nog boven de 7%.
(https://ec.europa.eu//eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220916-1b)
In juli waren er 53.000 sterfgevallen meer, vergeleken met de maandelijkse gemiddelden van de jaren 2016-2019. Nederland heeft een oversterfte van boven de 14,7%. In juli 2020 was er een oversterfte van gemiddeld meer dan 3% (10.000 doden) en in juli 2021 lag de oversterfte op meer dan 6% (21.000 doden). (De Europese site noemt de ‘hittegolf’ als oorzaak. IJsland heeft de hoogste oversterfte cijfers, meer dan 55,8%. De maximumtemperaturen in IJsland kwamen in juli echter niet boven de 15 graden Celsius!).
Bij deze cijfers moeten bij elk weldenkend mens de alarmbellen gaan rinkelen.
Toch verwacht het CDC in de VS dat men dit najaar opnieuw zal starten met het geven van boosters aan kinderen van 5-11 jaar indien de FDA het goedkeurt.
In de Verenigde Staten worden steeds meer publicaties onthuld over ernstige incidenten met dood als gevolg na het geven van booster injecties.

De Verenigde Staten en Europa zijn niet de enigen in deze trend van onverklaarbare stijgende oversterfte. Soortgelijke verschijnselen hebben zich in veel landen voorgedaan, zoals blijkt uit statistieken van de wetenschappelijke online publicatie Our World in Data.
De top 5 landen (Verenigde Staten, Rusland, Brazilië, Mexico en Egypte) met cumulatieve oversterfte zien we bij landen met relatief grote populaties die hun registratie redelijk op orde hebben (China, India en Pakistan zijn vanwege hun afwijkende registratie buiten deze top 5 gelaten). Dit fenomeen geeft in feite logischerwijs aan dat de extra sterfte in elk land proportioneel gerelateerd is aan het bevolkingscijfer. Het is een duidelijk signaal dat de hoge sterftecijfers geen land-specifieke of lokale of geografische reden zijn. Het moet zijn veroorzaakt door een “bepaald type gezondheidsrisicofactor” die de hele menselijke wereld beïnvloed heeft in 2021-2022. Dit is natuurlijk het voornoemde Coronavaccin!

Verlies van natuurlijke immuniteit

Naast de wereldwijde data van toenemende oversterfte die gerelateerd zijn aan de Corona prikken verschijnt er een ander alarmerend fenomeen: het verlies van natuurlijke immuniteit. Een nieuwe studie gepubliceerd in de New England Journal of Medicine (NEJM) toont niet alleen aan dat de effectiviteit van het Pfizer Covid-“vaccin” binnen vijf maanden negatief wordt (wat betekent dat de geïnjecteerde meer kans heeft om geïnfecteerd te raken dan de niet-geïnjecteerde), maar dat het “vaccin” alle bescherming, die een persoon heeft door natuurlijke immuniteit, doet verliezen. Dit is zeer verontrustend omdat het niet alleen suggereert dat de “vaccins” na een paar maanden negatieve ‘bescherming’ geven, maar ook dat ze de bescherming vernietigen die door natuurlijke immuniteit had moeten worden geboden. Dit betekent dat de “vaccins” de natuurlijke immuniteit van een persoon lijken te vernietigen en hem of haar kwetsbaarder maken voor infecties dan voorheen.
Door het aantasten en vernietigen van ons briljante en zeer complexe immuunsysteem, opgebouwd in een natuurlijke omgeving wordt het voortbestaan van de mens ernstig bedreigd. Het gezonde immuunsysteem staat niet alleen borg voor het bestrijden van virussen, schimmels en bacteriën, maar ook voor eigen cellen die zich onttrekken aan de regulering (kanker) of chemische infiltratie van stoffen. Het vernietigen van dit systeem door giftige injecties is een verholen moord om de bevolking.

Nog een onthutsende ontdekking

Een recente publicatie in de JAMA toont een onderzoek aan waarin na vaccinatie de moedermelk werd geanalyseerd op de aanwezigheid van mRNA-nanodeeltjes. Het is niet verrassend dat 7 van de 16 monsters POSITIEF waren voor de aanwezigheid van mRNA. Het lijkt erop dat de beloften van mRNA-vaccins dat “het vaccin op de injectieplaats blijft” leugens waren. Het vaccin reisde wel degelijk naar de borsten en werd overgebracht in de moedermelk.
Deze gegevens demonstreren voor het eerst de biodistributie van COVID-19-vaccin-mRNA naar borstcellen en het potentiële vermogen van weefsels om het vaccin-mRNA te verpakken dat naar verre cellen kan worden getransporteerd.
Schokkend zijn de concentraties van mRNA die in melk zichtbaar zijn. De slechtste concentratie was ACHT KEER de laagste concentratie
Wat is de dodelijke concentratie van mRNA die de dood van een baby zou kunnen veroorzaken in het Pfizer-onderzoek? Niemand weet het en de FDA geeft er niet om.
Het bleek dat de autoriteiten regelrecht logen over veiligheid, omdat ze ijverig vermeden gegevens te verzamelen die dit zouden bevestigen! Ze negeerden ook de eigen rapporten van Pfizer over 17 neonatale problemen en wilden dat 75 jaar verbergen.
Nu weten we WAT ze wilden verbergen.
Ze hadden deze eenvoudige studie twee jaar geleden kunnen doen. Maar ze namen niet eens de moeite om zo’n triviale controle uit te voeren! En daarmee zien we willens en wetens een regelrechte poging tot moord op neonaten middels de moedermelk.

Biden’s Executive Order bevordert de biotech-transhumanistische agenda. “Veranderen wat het betekent om mens te zijn”

Op 12 september 2022, ondertekende president Biden de “Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe and Secure American Bioeconomy”. Dit betreft de ontwikkeling van genetische manipulatietechnologieën en technieken, om programma’s voor cellen te kunnen schrijven en voorspelbare biologie te programmeren op dezelfde manier waarop we software schrijven en computers programmeren.
Dit uitvoerend bevel brengt een versnelde pijplijn van mRNA-shots en andere gentherapieën tot stand die de transhumanistische agenda zullen bevorderen om verbeterde mensen te creëren en ons in een post-menselijke wereld te brengen.
Bovendien zullen door deze wet “obstakels voor commercialisering” worden verminderd zodat innovatieve technologieën en producten de markten sneller kunnen bereiken.
Toen de Amerikaanse FDA in juni 2022 stilletjes een “Future Framework” -schema2 implementeerde om opnieuw geformuleerde COVID-boosters te leveren zonder aanvullende tests was te verwachten dat de “geen testen vereist” formule zich verder zou verspreiden dan de Coronaprik. En volgens dit uitvoerend bevel van Biden is dat precies wat er gaat gebeuren. De vraag is dan:” Is dit de doodsklok voor allopathische geneeskunde?”
We staan op het kruispunt van transhumanisme dankzij de vrijgave van de mRNA technologie in vaccins. Van deze mRNA-technologie weten we inmiddels dat deze ingrijpen in de genetische code van mensen. Er wordt nu naarstig onderzoek gedaan naar de effecten daarvan. Een van de redenen waarom het belangrijk is om te weten of synthetisch RNA voor blijvende veranderingen in het genoom zorgt, is omdat synthetische genen gepatenteerd zijn. Als ze blijvende veranderingen veroorzaken, zullen mensen gepatenteerde genen bevatten, en dat roept zeer serieuze vragen op, aangezien patenten eigenaren hebben en eigenaren patentrechten. Dit zal uiteindelijk de biologie van het hele menselijke ras veranderen.
De WHO en de Executive Order van Biden komen vrijwel tegelijkertijd met dezelfde mededeling. De vermaarde Duitse professor Sucharit Bhakdi meldt dat augustus j.l. de WHO heeft aangekondigd dat zij de mRNA technologie voor alle vaccinatie toepassingen wil gaan gebruiken. Dat betekent dat niet alleen de kindervaccinaties, maar ook de al jaren bestaande griepprik voorzien zal gaan worden van mRNA technologie. De griepprik die relatief onschuldig is en waarvan overigens velen twijfelen aan de werking ervan, wordt dan plotseling een dodelijk wapen. En dat terwijl het in Nederland al meer dan 45 jaar als vast ritueel wordt aangeboden aan de 60-plussers en mensen uit risicogroepen. Plotseling wordt men nu ook van deze kant met een letale technologie bedreigd.

Het hele vaccinatiecircus heeft tot doel het elimineren van een groot deel van de wereldbevolking. Maar de praktijken worden door steeds meer mensen doorzien en dat motiveert ons des te meer om de noodklok te luiden. Wij als Gezond Verstand zijn er om mensen in Nederland te informeren en het officiële verhaal te weerleggen dat is gebruikt als rechtvaardiging om de economische en sociale structuur van hele landen te destabiliseren, gevolgd door het opleggen van het “dodelijke” COVID-19 “vaccin”. Deze crisis bedreigt de mensheid in haar geheel: bijna 8 miljard mensen. We zijn solidair met onze medemensen en onze kinderen wereldwijd. Waarheid is immers een krachtig instrument.

Peter Pilon, arts en oprichter City Bibles